Indexul Operelor Plagiate in Romania ordonat după clasificarea zecimală universală (CZU)
Index of Plagiarized Works in Romania ordered by Universal Decimal Classification (UDC)
0. Fundamente ale cunoaşterii şi culturii. Enciclopedii. Informatică. Cibernetică. Dicţionare. Publicaţii seriale. Periodice. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee. Ziare. Presă. Poligrafii. Opere colective. Manuscrise. Opere rare şi preţioase.
1. Filozofie. Psihologie.

2. Religie. Teologie. Filozofie. Psihologie.

3. Sociologie. Stiinţe sociale. Politică. Afaceri şi industrie. Economie. Drept. Statistică. Educaţie. Pedagogie.
4.
0. Fundamentals of knowledge and culture. Encyclopedia. Informatics. Cybernetics. Dictionaries. Serials. Periodicals. Associations. Congresses. Exhibitions. Museums. Newspapers. Media. Poligrafii. Collective works. Manuscripts. Rare and precious works.
1. Philosophy. Psychology.
2. Religion. Theology. Spirituality. Psychology.
3. Sociology. Social sciences. Politics. Business and industry. Economy. Law. Statistics. Education. Pedagogy.
4.
5. Matematică. Stiinte ale Naturii. Geologie. Astronomie. Stiinţe biologice. Chimie. Ecologie. Fizică. Botanică. Management.
6. Stiinţe aplicate. Medicină. Farmacologie. Tehnică. Comunicaţii. Inginerie. Tehnologie. Transporturi. Agricultură.
7. Arte. Arhitectură. Sistematizare. Arhitectură. Arte plastice. Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă. Pictură. Arte grafice. Grafică. Fotografie şi activităţi similare. Muzică. Divertisment. Jocuri. Sport.
8. Limbi şi lingvistică. Limbi şi literaturi străine. Filologie. Clasici. Poezie. Traductologie.
9. Geografie. Istorie şi arhivistică. Biografie. Arheologie. Istoria ştiinţei şi tehnologiei. Muzeografie.
5. Mathematics. Natural sciences. Geology. Astronomy. Biological sciences. Chemistry. Ecology. Physics. Biotechnology. Management.
6. Applied sciences. Medicine. Pharmacology. Technique. Communications. Engineering. Technology. Transport. Agriculture.
7. Architecture. Arts. Drawing. Design. Arts and art crafts. Painting. Graphic. Graphics. Photo and similar activities. Music. Entertainment. Games. Sport.
8. Languages and Linguistics. Foreign Languages and Literatures. Phylology. Clasics. Poetry. Translation science.
9. Geography. History and Archivist. Archeology. History of science and technology. Museography.
© 2016 GRAUR - Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară, Cluj-Napoca, România