Marţi, 8 decembrie 2014
Scrisoarea remisă Rectorului Universităţii Bucureşti în legătură cu necesitatea aplicării procedurii simetrice pentru retragerea titlului de doctor în drept al cetăţeanului Victor Ponta care a dobândit titlul ştiinţific prin frauda de plagiat multiplu.

Ref. GRAUR: 14151 / 08.12.2014.

Doamnei / Domnului Rector al Universităţii Bucureşti
050107 Bucureşti 5 / Bd. M. Kogălniceanu 36-46

Doamnă / Domnule Rector,

Ref: Solicitare procedură simetrică în cazul tezei plagiate a cetăţeanului Victor Ponta.

In condiţiile în care:

i) titlul ştiinţific de doctor este acordat şi garantat de stat;
ii) fiecare cetăţean al României este implicat în acordarea titlurilor ştiinţifice prin finanţarea publică a costurilor pe care le suportă în vederea pregătirii doctorale;
iii) universitatea care asigură studiile doctorale şi susţinerea publică a tezei de doctorat este pe deplin responsabilă de întreaga activitatea a doctorandului şi de întreaga procedură administrativă a procesului de acordare în condiţiile respectării legii a unui titlu ştiinţific valid;
iv) ulterior susţinerii tezei de doctorat se identifică informaţii relevante asupra modului în care acest titlu a fost obţinut şi care au fost ignorate sau au fost ascunse , comisiei de analiză a tezei,

vă solicităm:

i) Să reconvocaţi comisia de doctorat care a analizat teza elaborată de cetăţeanul Victor Ponta cu titlul „Curtea Penală Internaţională” susţinută în 2003 în cadrul Universităţii din Bucureşti sub conducerea Prof.univ. Adrian Năstase sau a unei comisii cu grad echivalent;
ii) Să supuneţi procesului de analiză al comisiei reconvocate a tezei menţionate împreună cu toate probele ataşate prezentei şi care indică grave neconformităţi produse la realizarea lucrării şi în consecinţă întocmirea unui proces verbal al analizei tezei completate.
Procesul verbal menţionat să facă referire explicită asupra manierei în care existenţa faptelor de plagiat materializate în cuprinsul tezei se răsfrâng asupra cerinţei ca teza să fie elaborată integral de doctorandul care solicită admiterea la susţinere publică şi acordarea titlului ştiinţific de doctor.
Procesul verbal să facă precizarea explicită dacă, în condiţiile în care s-a solicitat reconvocarea comisiei, teza mai îndeplineşte sau nu condiţiile de admitere la susţinere publică şi acordarea titlului ştiinţific de doctor precum şi rezoluţia care priveşte propunerea de anulare a procesului verbal anterior.
iii) Să ne comunicaţi o copie conformă din procesul verbal care va fi elaborat în vederea publicării sale pe site-ul Indexului Operelor Plagiate în România de la www.plagiate.ro.

In raport de conţinutul procesului verbal al comisiei reconvocate de analiză a tezei de doctorat, vă solicităm:
i) Să faceţi publică retractarea tezei de doctorat realizate prin încălcarea prevederilor legale care prevăd necesitatea imperativă ca teza de doctorat ca o contribuţie explicită a autorului său să fie elaborată şi însuşită în mod corect de către doctorand.
ii) Să dispuneţi anularea procesului verbal întocmit la data primei susţineri cu argumentul că acesta a fost întocmit fără cunoaşterea unor detalii de redactare ascunse de autorul tezei.
iii) Să dispuneţi emiterea unei decizii de retragere a titlului ştiinţific acordat prin încălcarea legii şi a regulilor de etică profesională.
iv) Să comunicaţi ministrului educaţiei decizia de retragere a titlului ştiinţific de doctor în vederea continuării procedurii de retragere la nivelul organului de validare al ministerului.
v) Să dispuneţi publicarea retragerii titlului ştiinţific pe pagina web a instituţiei universitare.

Revenim cu menţiunea că pentru teza menţionată faptele de plagiat sunt probate în mod rezonabil şi suficient prin fişele de suspiciune incluse în Indexul Operelor Plagiate de la www.plagiate.ro sub numerele 47/04, 54/04. 55/04, 56/04 şi prin raportul comisiei independente, documente pe care le ataşăm prezentei solicitări.
Menţionăm că demersul nostru este considerat a fi un caz tipic de contencios administrativ pe care îl solicităm a fi soluţionat în condiţiile legii.
Aşteptăm în continuare întreaga informaţi solicitată în termen procedural, pe cale poştală la adresa GRAUR – Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară / 400424 Cluj-Napoca str.Dostoievski nr.26.
Menţionăm că vom informa în continuare mijloacele media asupra demersurilor noastre şi a modului în care apelul nostru va fi soluţionat.


Cu sinceră consideraţie


Prof.Univ.Dorin Isoc, dr.ing.
Preşedinte